ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 天辉制è¡£ - 成功故事 - 宁æ‡L˜qœé€šèÊY件开发有限公å?/title> <meta name="keywords" content="<%=Sitekeywords%>" /> <meta name="description" content="<%=miaoshu%>" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/global.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/css.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--头部--> <div id="box"> <div id="top"> <div id="top_1"> <ul> <li><a href="http://<%=Siteurl%>" onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://<%=Siteurl%>')">设äؓ首页</a></li> <li><a style='cursor:hand' onclick='window.external.AddFavorite(location.href,document.title);' >收藏本站</a></li> </ul> </div> <div id="nav" class="nav"> <ul> <li><a href="index.php">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="news.php?sid=7">产品介绍</a></li> <li><a href="news.php?sid=11">˜qœé€šè§‚ç‚?/a></li> <li><a href="story.php?sid=24">成功故事</a></li> <li><a href="news.php?sid=25">典型客户</a></li> <li><a href="news.php?sid=26">动画演示</a></li> <li><a href="download.php">软äšg下蝲</a></li> <li><a href="about.php?id=1">关于˜qœé€?/a></li> </ul> </div> </div> <div id="banner"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id=scriptmain name=scriptmain codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="960" height="317"> <param name="movie" value="images/bcastr.swf?bcastr_xml_url=images/bcastr.xml"> <param name="quality" value="high"> <param name=scale value=noscale> <param name="LOOP" value="false"> <param name="menu" value="false"> <param name="wmode" value="transparent"> <embed src="images/bcastr.swf?bcastr_xml_url=images/bcastr.xml" width="960" height="317" loop="false" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" salign="T" name="scriptmain" menu="false" wmode="transparent"></embed> </object></div> <style type="text/css"> #div_1 { width:100px; height:80px; background:#fff; position:fixed; _position:absolute; right:0px; top:0px;} </style> <script type="text/javascript"> window.onscroll = window.onresize = window.onload = function(){ var odiv = document.getElementById("div_1"); var sTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; var cHeight= document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight; var mid = (cHeight - odiv.offsetHeight) / 2; // odiv.style.top = parseInt(sTop + mid) + "px"; //ÀíՓÉϑªÔ“Ö»ÔOß@¾ä¾Í¿ÉÒÔ¾ÓÖÐ°É //ŒëHÉ쵀 ¸÷´óžgÓ[Æ÷Ö»ÕJ×RÏÂÃæß@ifÅДà if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6")> -1){ odiv.style.top = parseInt(sTop + mid) + "px"; }else{ odiv.style.top =mid + "px"; } } </script> <div id="div_1"> <!-- 左隐藏菜单开å§?--> <SCRIPT language=JavaScript1.2> function move(x, y) { if (document.all) { object1.style.pixelLeft += x; object1.style.pixelTop += y;} else if (document.layers) { document.object1.left += x; document.object1.top += y; }}; function position() { document.object1.left += -200; document.object1.top += 0; document.object1.visibility = "show" }; function makeStatic() { if (document.all) {object1.style.pixelTop=document.body.scrollTop+100} else {eval('document.object1.top=eval(window.pageYOffset+20)');} setTimeout("makeStatic()",0);} </SCRIPT> <!-- 左隐藏菜单结æ?--> <!-- 左隐藏菜单BIG --> <LAYER class=NS onmouseover=move(580,0) onmouseout="move(-580, 0)" left="0" name="object1" visibility="hide" top="20"> <SCRIPT language=JavaScript1.2> if (document.all) document.write('<DIV ID="object1" style="Position : Absolute ;Left : -125px ;Top : 20px ;Width : 0px ;Z-Index : 20">') </SCRIPT> <TABLE onmouseover=move(120,0) onMouseOut="move(-120, 0)" cellSpacing=1 cellPadding=2 border=0> <TBODY> <TR> <TD> <STYLE type=text/css>BODY { MARGIN: 0px } </STYLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=118 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD><IMG height=160 alt="" src="images/servicepic_01.jpg" width=118 border=0 name=servicepic_01></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=118 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD background=images/servicepic_02.jpg><IMG height=25 alt="" src="images/servicepic_02.jpg" width=14 border=0 name=servicepic_02></TD> <TD align=middle width=89 bgColor=#f8f6f7 height=25><A href="tencent://message/?uin=51147037&Site=宁æ‡L˜qœé€šèÊY件开发有限公å?amp;Menu=yes" target=blank><IMG alt=点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? src="images/10_online.gif" border=0></A></TD> <TD background=images/servicepic_04.jpg><IMG height=25 alt="" src="images/servicepic_04.jpg" width=15 border=0 name=servicepic_04></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD><IMG height=17 alt="" src="images/servicepic_05.jpg" width=118 border=0 name=servicepic_05></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=118 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD background=images/servicepic_06.jpg><IMG height=24 alt="" src="images/servicepic_06.jpg" width=14 border=0 name=servicepic_06></TD> <TD align=middle width=89 bgColor=#f8f6f7 height=24> <SPAN><IMG src="kefu.jpg" border=0> </SPAN> <DIV style="DISPLAY: none"> <OBJECT id=MsgrUIA height=0 codeType=application/x-oleobject width=0 classid=clsid:B69003B3-C55E-4b48-836C-BC5946FC3B28></OBJECT></DIV><A title="è¯ïL¡®ä¿XP版本以上的Windowsòq¶å®‰è£…好MSNåQŒæˆ–者手动添加地址ã€? href="msnim:chat?contact=g3soft@hotmail.com" target="_blank">在线MSN</A><SCRIPT language=javascript> <!-- function addMSN (address) {  if (MsgrUIA.MyStatus == 1)  {  alert('您的MSN没有登陆åQŒè¯·å…ˆç™»é™?);  }  else if(MsgrUIA.MyStatus == 2 || MsgrUIA.MyStatus == 10 || MsgrUIA.MyStatus == 14 || MsgrUIA.MyStatus == 34 || MsgrUIA.MyStatus == 50 || MsgrUIA.MyStatus == 66 || MsgrUIA.MyStatus == 6) {  //2,10, 14, 34, 50,66,6  MsgrUIA.InstantMessage(address);  }  else if (MsgrUIA.MyStatus == 512 || MsgrUIA.MyStatus == 768)  {  alert('您的MSN正在登陆åQŒè¯·½Eç­‰');  }  else {  alert('错误代码åQ?+ MsgrUIA.MyStatus + '。您没有安装MSN或ä‹É用的不是IE‹¹è§ˆå™¨ï¼Œè¯·å®‰è£…MSNòq¶æ‰‹åŠ¨æ·»åŠ? + address );  } } --> </SCRIPT> </TD> <TD background=images/servicepic_08.jpg><IMG height=24 alt="" src="images/servicepic_08.jpg" width=15 border=0 name=servicepic_08></TD></TR> <TR> <TD background=images/servicepic_06.jpg> </TD> <TD align=middle bgColor=#f8f6f7 height=35> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=2 width="88%" align=center bgColor=#ffa800 border=0> <TBODY> <TR> </TR></TBODY></TABLE></TD> <TD background=images/servicepic_08.jpg> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD><IMG height=22 alt="" src="images/servicepic_09.jpg" width=118 border=0 name=servicepic_09></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD vAlign=top align=middle width=12 rowSpan=100><IMG src="images/kefu.gif"> </TD> </TR> <SCRIPT language=JavaScript1.2> <!-- if (document.all||document.layers) makeStatic(); if (document.layers) { window.onload=position; } var sitems=new Array(); var sitemlinks=new Array(); function hl(n) { n.className='hl'} function n(h) { h.className='n'} //--></SCRIPT> </TBODY></TABLE> <SCRIPT language=JavaScript1.2> if (document.all) document.write('<\/DIV>') </SCRIPT> </LAYER> <!-- 左隐藏菜单END --> <script language="javascript"> var menu = document.getElementById('nav'); menu.className="nav5"; </script> </script> </div><!--头部¾l“束--> <!--ä¸ÖM½“--> <div id="main"> <div id="left"> <div id="cpjs"> <div class="cpjs_title"> <h1>产品介绍</h1> </div> <div class="cpjs_kuang"> <div class="cpjs_lists"> <ul> <li><a href='news.php?id=39'>货代物流½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ </a></li> <li><a href='news.php?id=40'>外销型生产管理系¾l?</a></li> <li><a href='news.php?id=41'>外èåN业务½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href='news.php?id=42'>外èåN业务‹¹ç¨‹¾pȝ»Ÿ </a></li> <li><a href='news.php?id=43'>外èåN服装½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ </a></li> </ul> </div> <div class="cpjs_more"><img src="images/gd.gif" width="186" height="42" border="0" usemap="#Map" /></div> </div> </div> <div id="dhys"> <div class="cpjs_title"> <h1>动画演示</h1> </div> <div class="dhys_kuang"> <div class="cpjs_lists"> <ul> <li><a href='news.php?id=44'>货源½Ž¡ç†</a></li> <li><a href='news.php?id=45'>快速报ä»?</a></li> <li><a href='news.php?id=47'>邮äšg查看</a></li> <li><a href='news.php?id=48'>客户½Ž¡ç†</a></li> </ul> </div> <div class="cpjs_more"><img src="images/gd.gif" width="186" height="42" border="0" usemap="#Map2" /> <map name="Map2" id="Map2"><area shape="rect" coords="118,11,177,37" href="news.php?sid=7" /></map> <map name="Map" id="Map"> <area shape="rect" coords="126,11,178,37" href="info_list.asp?classid=1" /> </map> </div> </div> </div> </div> <div id="right2"> <div id="prouuct"> <div class="prouuct_title"> <h3>成功故事</h3> <span><a href="/">首页</a> >> 成功故事 </span> </div> <div class="prouuct_kuang"> <div class="kehu"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="xwxx" height="35" align="center" ><h3>天辉制è¡£</h3> </td> </tr> <tr> <td class="xwxx" height="35" align="center" > 2010-12-15   点击åQ?052</td> </tr> <tr> <td style="font-size:14px;line-height:22px;padding-top:10px;" align="left">         宁æ‡L天辉¾Uºç»‡å“æœ‰é™å…¬å¸æ˜¯ä¸€å®¶ä¸“业从事服装外贸的公司åQŒå¥¹æˆç«‹äº?993òqß_¼Œåˆ?006òq´é”€å”®é¢å·²ç»è¾‘Öˆ°äº?千万¾ŸŽé‡‘以上åQŒä½†æ˜¯æ—¥å¸¸çš„½Ž¡ç†˜q˜æ˜¯ä»¥æ‰‹å·¥æ–¹å¼å’Œä½¿ç”¨ä¸€äº›å¸¸ç”¨çš„办公软äšgä¸ÞZ¸»åQŒéšç€ä¸šåŠ¡é‡çš„不断攀升,˜q™ç§æ¨¡å¼å·²ç»­‘Šæ¥­‘Šæˆä¸ºå…¬å¸å‘展的一道瓶颈,于是公司军_®šä¸Šä¸€å¥—适合自己公司业务‹¹ç¨‹çš„èÊY件来帮助½Ž¡ç†ã€?br />         说è“v上èÊY件系¾lŸï¼Œå…¬å¸ä¹Ÿä¸æ˜¯ç¬¬ä¸€‹Æ¡äº†åQŒæ—©åœ?002òq´å·¦å³çš„时候,公司ž®±æ‰¾åˆîC¸€å®¶æ¯”较成熟的专业开发服装类软äšg的公司,那时候大家的热情都十分高涨,å¯ÒŽ–¹å…¬å¸ä¹Ÿæå‡ÞZº†å¾ˆå¤šçš„合理的解决æ–ÒŽ¡ˆåQŒäºŽæ˜¯æ”¯ä»˜äº†ä¸€åŠçš„预付‹Æ‘֐ŽåQŒå¼€å§‹å®žæ–½ç³»¾lŸã€‚没出å?天,公司发现å¯ÒŽ–¹è½¯äšg公司提出的方案固然好åQŒä½†æ˜¯å¾ˆå¤šç®¡ç†ä¸Šçš„细节问题和公司的实际情况还是有很大的出入,有的是公司目前的状况?Ҏœ¬æ— 法做刎ͼŒæœ‰çš„是虽然能做到åQŒä½†æ˜¯æ“ä½œä¸Šå¤ªå¤æ‚,?Ҏœ¬ä¸å¯è¡Œï¼ŒäºŽæ˜¯å…¬å¸‹z¾äh和èÊY件公司协商要求进行二‹Æ¡å¼€å‘,但是面对软äšg公司提出的高昂的开发费用和仍旧是那些和公司实际有些è„ÞpŠ‚的方案,最¾lˆåå•†æœªæžœï¼Œ½W¬ä¸€‹Æ¡ä¿¡æ¯åŒ–å»ø™®¾å®£å‘Šå¤ÞpÓ|ã€?br />         æŽ¥ä¸‹æ¥çš„å‡ òqß_¼Œå…¬å¸˜q˜æ˜¯åˆ°å¤„在找合适的软äšgåQŒä½†æ˜¯æ¯‹Æ¡éƒ½ä¸å¦‚意,前前后后åQŒå…¬åæ€Ø“此浪费了大量的äh力,物力åQŒèƒ¦åŠ›ï¼ŒäºŽæ˜¯å…¬å¸å†…部有äh声称åQšæˆ‘们公司æ Ҏœ¬ž®×ƒ¸Šä¸äº†¾pȝ»Ÿã€?br />         一‹Æ¡å¶ç„¶çš„æœÞZ¼šåQŒç»G3老客æˆïLš„介绍åQŒæˆ‘们认识了天辉的胦务主½Ž¡ä½•¾lç†åQŒå¬äº†ä½•¾lç†çš„介¾lï¼Œæˆ‘们感觉到这是一家对上èÊY件系¾lŸåˆæƒ³ä¸Šåˆæ€•ä¸Šçš„公司,在没看到¾pȝ»Ÿä½¿ç”¨æ•ˆæžœä»¥å‰åQŒå…¬å¸å·²¾lä¸è‚¯å†æŠ•å…¥å¤§çš„人力和胦力进行试验了。经˜q‡å¤š‹Æ¡åå•†ï¼Œæœ€¾lˆå†³å®šå…ˆä¸Šä¸€ä¸ªå†…部帐务系¾lŸè¿›è¡Œè¯•ç‚¹ï¼Œä¸‡ä¸€å¤ÞpÓ|的话åQŒæŸå¤×ƒ¹Ÿä¸å¤§åQŒå¯¹å…¬å¸ä¹Ÿä¸ä¼šé€ 成太大的影响ã€?br />         G3在外贸èÊY件行业已¾lç§¯ç´¯äº†ä¸°å¯Œçš„经验,于是我们在G3通用的外贸帐务系¾lŸåŸº¼‹€ä¸Šï¼Œ¾l“合天辉公司的具体实际做一些系¾lŸçš„二次开发,取得了成功,帐务¾pȝ»Ÿä¸»è¦è§£å†³äº†ï¼š<br /> 1、能快速地看到每家客户åQŒå’Œæ¯ç¥¨å•å­çš„应æ”Óž¼Œå·²æ”¶åQŒæœªæ”¶æ¬¾æƒ…况<br /> 2、能快速地看到每家工厂åQŒå’Œæ¯ç¥¨å•å­çš„应付,已付åQŒæœªä»˜æ¬¾æƒ…况<br /> 3、能快速地看到每家客户åQŒæ¯¼œ¨å•å­çš„帐面利润和实际利æ¶?br /> 在以上三ç‚ÒŽ»¡­‘³çš„前提下,又达åˆîCº†‹¹ç¨‹è§„范åQŒæ“ä½œç®€ä¾¿çš„效果ã€?br />         帐务¾pȝ»ŸæˆåŠŸå®žæ–½çš„æ¶ˆæ¯ä¸€ä¸‹å­ä¼ 遍了整个公司åQŒæœ‰äºø™¯´åQšG3的实力还是可以的嘛。也有ähè¯ß_¼šä¸€ä¸ªå°ž®çš„帐务¾pȝ»Ÿ½Ž—不了什么,我们公司的物‹¹å’Œä»“库˜q™å—最¾JçåQŒä¸Š‹Æ¡é‚£å®¶èÊY件公司就是到˜q™ä¸€æ­¥å°±æžä¸ä¸‹åŽ»äº†ã€‚公叔R«˜å±‚的意思是信息化还是一定要搞,在风险不是太大的前提下,可以让他们G3试试ã€?br />         于是½W¬äºŒæœŸçš„开发又开始了åQŒç»˜q‡åˆæ­¥çš„分析åQŒæˆ‘们发现这¼‹®å®žæ˜¯ä¸€ä¸ªè‰°å·¨çš„ä»ÕdŠ¡åQšæŒ‰åº“存销售,˜q™æ˜¯å¤©è¾‰å…¬å¸ç›®å‰æœ€å¤§çš„一块业务,也是½Ž¡ç†å’ŒæŽ§åˆ¶æœ€å¤æ‚的一块,ç”׃ºŽæœè£…¾cÖMñ”品的ç‰ÒŽ®Šæ€§ï¼Œæ”‘Öœ¨ä»“库的的东西不光要知道某个货åähœ‰å¤šå°‘åQŒè¿˜è¦çŸ¥é“某个颜è‰ÔŒ¼ŒæŸä¸ªž®ºç æœ‰å¤šå°‘,各自攑֜¨ä»“库的什么位¾|®ï¼ŒåŒ…装装了多少½Ž±ï¼Œå…¶ä¸­åˆæœ‰å“ªäº›æ˜¯æœ‰æ•ˆåº“å­?是指虽然攑֜¨ä»“库里,但是已经分配¾l™å…¶ä»–订单,卛_°†è¦å‡ºæŽ‰çš„那些è´?åQŸå‡º˜qçš„时候更是要具体到某个货可‚£…了多ž®‘ç®±åQŒæ¯½ŽÞqš„颜色åQŒå°º?çš„配比是什么æ ïLš„åQŒè€Œä¸”仓库和业务单证部门åƈ不是在同一地点åQŒä»–们之间业务操作上如何沟通和协调åQŸå…¬å”R«˜å±‚也意识åˆîCº†é—®é¢˜çš„复杂,于是专门请了一位杨工程师来负责˜q™æ–¹é¢çš„工作ã€?br />         二个月过åŽÖMº†åQŒèÊY件初步成型,开始实施,跟预想的一?øP¼Œè™½ç„¶è½¯äšg的主要数据结构和框架是可以了åQŒä½†æ˜¯å…·ä½“æ“ä½œçš„æ—¶å€™åˆé‡ä¸Šäº†æŸå‡ 个环节操作太复杂åQŒä¸šåŠ¡å½“中的某些异常情况没法处理½{‰ï¼Œ¾pȝ»Ÿåˆåˆ°äº†å¤±è´¥çš„边缘åQŒåœ¨æ¨å·¥çš„协调和帮助下,我们å¯ÒŽ“ä½œå‘˜åé¦ˆçš„问题进行深入细致地分析åQŒé‡‡å–分而治之的斚w’ˆåQŒåˆ¾låŽ†äº†å?个月不断地反馈和调整åQŒç³»¾lŸç»ˆäºŽæˆåŠŸä¸Š¾U¿äº†ã€?br />         现在åQŒä¸šåŠ¡å‘˜åªè¦ç‚¹ç‚¹é¼ ?‡å°±å¯ä»¥çŸ¥é“库存状况åQŒåŠæ—¶å‘客户提供交货旉™—´åQŒé‡‡è´­å‘˜çœ‹åˆ°å¤–销合同后可以结合库存状况订出合理的采购量,而仓½Ž¡å‘˜å¯ä»¥?Ҏ®å¤–销合同的交货期及时安排货物åQŒå•è¯å‘˜å¯ä»¥æ–¹ä¾¿åœ°åˆ¶ä½œå‡ºè¯¦ç»†çš„装½Ž±æ¸…单,¾pȝ»Ÿçš„预期目?‡åŸºæœ¬å¾—到实现ã€? </td> </tr> <tr> <td height="31" align="right">[<a href="#"><span style="CURSOR: hand" onClick="window.external.AddFavorite('http://www.cncyd.com/news.php?id=51', '天辉制è¡£')" >收藏</span></a>] - [<a href="#" onClick="window.print();">打印</a>] - [<a href="#" onClick="window.close();">关闭</a>] </td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div> </div> ï»?div id="bottom"> 2005-2011 宁æ‡L˜qœé€šèÊY件开发有限公å? ç‰ˆæƒæ‰€æœ?nbsp; Tel:0574-87804836,87812201  Fax:0574-87804836 备案å?<a > ‹¹™ICPå¤?5003764å?/a>   <a href="admin/index.php">½Ž¡ç†ç™Õd…¥</a> <script src="http://s11.#/stat.php?id=2718222&web_id=2718222&show=pic1" language="JavaScript"></script> <br /> <a href="http://www.316129.tw">外èåN软äšg</a> <a href="http://www.316129.tw">外èåNERP</a> <a href="http://www.316129.tw">外èåN业务½Ž¡ç†</a> <a href="http://www.316129.tw">单证软äšg</a> <a href="http://www.316129.tw">外èåNCRM</a> <a href="http://www.316129.tw">货代软äšg</a> <a href="http://www.316129.tw">物流软äšg</a> <a href="http://www.316129.tw">½Iø™¿è½¯äšg</a> <a href="http://www.316129.tw">‹¹¯‚¿è½¯äšg</a> <a href="http://www.316129.tw">货运¾pȝ»Ÿ</a> <a href="http://www.316129.tw">‹¹¯‚¿å‡ºå£¾pȝ»Ÿ</a> <a href="http://www.316129.tw">‹¹¯‚¿˜q›å£</a> <a href="http://www.316129.tw">服装软äšg</a> <a href="http://www.316129.tw">服装ERP</a> <a href="http://www.316129.tw">外èåN工厂软äšg</a></div> <a href="http://www.316129.tw/"><span class="STYLE1">ºþ±±¿ìÈýͶע¼¼ÇÉ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>